องค์การสวนสัตว์ จับมือ กองทัพเรือ อสป. จัดกิจกรรม CSR ปลูกปะการัง