รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

นายวราวุธ  ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม