วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

 วิสัยทัศน์ ปี 2565

                    เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยว และอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย สู่สวนสัตว์ชั้นนำในอาเซียน

 

พันธกิจ

                    1. การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย เพื่อนำไปต่อยอดให้องค์การสวนสัตว์ฯ อย่างยั่งยืน

                    2. การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน

                    3. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์

                    4. แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์โดยไม่ละเมิดสวัสดิภาพสัตว์

                    5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันสมัย

 

ค่านิยมร่วม

                    สวนสัตว์เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้การรักสัตว์สำหรับคนไทย

 

ยุทธศาสตร์

                   ยุทธศาสตร์ที่  1 การสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารจัดการอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย

                   ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านสวนสัตว์อย่างยั่งยืน

                   ยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับการสร้างประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าให้กับประชาชนทุกรูปแบบ

                   ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาธุรกิจสวนสัตว์ให้ทันสมัย (Smart Zoo) สร้างรายได้ เพื่อความยั่งยืนขององค์กร                   

                   ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ (Digital Organization)

                   ยุทธศาสตร์ที่  6 การดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณ คลิก
จรรยาบรรณพนักงานปี ๒๕๖๑ คลิก