สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งจากดำริของ พลตรีเลิศรัตน์ รัตนวานิช อดีตประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ และ นายไกรฤทธิ์ บุณเกียรติ ที่ปรึกษาองค์การสวนสัตว์ ซึ่งมีความประสงค์ให้องค์การสวนสัตว์จัดทำโครงการพิเศษสนับสนุนกิจการองค์การสวนสัตว์ โดยจัดทำโครงการสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ด้วยเหตุผลที่ว่า องค์การสวนสัตว์ มีภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสวนสัตว์ ก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์ ค่าอาหารสัตว์ ค่าบำรุงและดูแลสัตว์และค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน โดยรายได้หลักขององค์การ คือ รายได้จากค่าบัตรผ่านประตู ซึ่งเก็บในอัตราต่ำ เนื่องจากเป็นการบริการของรัฐ จึงจำเป็นที่องค์การสวนสัตว์จะต้องมีกิจกรรมเสริม หรือสร้างแนวร่วมเพื่อการพัฒนาภารกิจให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ทั้งนี้องค์การสวนสัตว์ ดำเนินการเปิดรับสมัครสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2540 โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมณตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดโครางการ และให้เกรียติเป็นสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประเภทสมาชิกกิตติมศักดิ์

ต่อมาองค์การสวนสัตว์ ในสมัยนายสุวิช ชมพูนุทจินดา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ ได้กราบทูลเชิญ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เป็นองค์ประธานอุปถัมภ์ สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และสำนักเลขานุการในพระองค์ กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราช ได้มีหนังสือ แจ้งองค์การสวนสัตว์ว่า สำนักเลขานุการในพระองค์ ฯ ได้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว และพระราชทานพระราชานุญาตให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตามที่ขอรับพระมหากรุณาธิคุณ และได้มีการปรับปรุงประเภทของสมาชิกสำหรับวัตถุประสงค์การจัดตั้งสโมสรคือ เพื่อปลูกฝังความรัก ความเมตตาและความสำนึกห่วงใยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนของชาติ เพื่อก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของบุคคลที่รักและนิยมชมชอบในการท่องเที่ยวสวนสัตว์ท่องเที่ยวสวนสัตว์ไทย โดยการสมัครเป็นสมาชิก เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสมาชิกในการรวมพลังสร้างสรรค์กิจกรรมสนับสนุนภารกิจองค์การฯ เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการแสวงหาแหล่งทุนและงบประมาณสนับสนุนกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพสัตว์ป่า ตลอดจน สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ทั้งในและนอกองค์การสวนสัตว์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาสวนสัตว์อย่างยั่งยืนของสมาชิกสโมสร และเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์องค์การสวนสัตว์ฯ
 
 

สำหรับสิทธิประโยชน์สมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย คือ สมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์ มีสิทธิเข้าเที่ยวชมสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ ได้ทุกแห่งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยสโมสรฯ สมาชิกมีสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่จัดให้โดยสโมสร สมาชิกมีสิทธิขอวิทยากรนำชมสวนสัตว์ได้ กรณีขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ อย่างน้อย 10 ท่านขึ้นไป โดยแจ้งล่วงหน้ากับทางเจ้าหน้าที่สโมสรฯ สมาชิกมีสิทธิได้รับส่วนลด จากห้างร้านที่เข้าร่วมโครงการกับทางสโมสรฯ สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกประเภทครอบครัว มีสิทธิได้รับสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ สมาชิกมีสิทธิในการขอคำปรึกษาการเลี้ยง หรือพยาบาลสัตว์ของสมาชิก คณะกรรมการสโมสรผู้รักสวนสัตว์สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิประโยชน์ใด ๆ ของสมาชิกตามที่จะได้ประกาศกำหนดเป็นระยะ ๆ

โดยมีการปรับปรุงประเภทของสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ซึ่งสโมสรฯ ได้มีการออกแบบบัตรสมาชิกใหม่ให้มีความสวยงาม และทันสมัย ตลอดจนเป็นการเปิดกว้าง เพื่อการรับสมัครสมาชิกสโมสรฯให้ครอบคลุมกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงการรับสมัครสมาชิกชาวต่างชาติ ที่มีจิตใจรักสัตว์ เพื่อให้สโมสรฯ ได้ก้าวไปสู่ความเป็นสากล และเชื่อมโยงกับสวนสัตว์ต่างประเทศ ที่องค์การสวนสัตว์มีความร่วมมือ นอกจากนี้สโมสรฯยังมีความประสงค์ที่จะให้สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์การสวนสัตว์สำหรับรายได้จากท่านสมาชิก จะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ในสวนสัตว์ทุกแห่งในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา และสวนสัตว์ที่จะเปิดให้บริการในอนาคตนั่นย่อมหมายถึง ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมดูแลชีวิตสัตว์ทั้งหลายขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
การสมัครสมาชิกสโมสร คลิก
ข้อมูลใบสมัครสมาชิก คลิก