โครงการปลุกจิตสำนึกและอบรมแนวทางการเนินงานตามนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฎิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy)