สำนักบริหารทุนมนุษย์จัดกิจกรรม Happy Body : การตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ณ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 สำนักบริหารทุนมนุษย์ได้จัดกิจกรรม Happy Body : การตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินงานภายใต้โครงการ Happy Workplace องค์กรแห่งความสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี สามารถป้องกันดูแลและลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เกิดโรค โดยการเฝ้าระวังติดตามปัญหาสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี นำโดยทีมแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มาให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งได้จัดทีมพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ในการประเมินความเครียดและคัดกรองภาวะซึมเศร้าให้กับพนักงานและลูกจ้างอีกด้วย