ZPOT ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานการยางแห่งประเทศไทยในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย