สัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 (The 15th Zoo Animal Conference)

ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมงาน

สัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 (The 15th Zoo Animal Conference)


ภายใต้หัวข้อ

สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (Encourage Learning Towards Sustainable Conservation)


จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2566

ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี


รูปแบบการสัมนนา Conference

1. บรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ

2. นำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

3. ทัศนศึกษา (Educational field trip) ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี


เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2566

เปิดรับลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566


ค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,000 บาท

นักเรียน นักศึกษา ท่านละ 1,000 บาท


ชำระค่าลงทะเบียน

บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ เลขที่ 089-0-13317-4


ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Vktc7ogXYHTMUnnf7


รายละเอียดเพิ่มเติม https://1th.me/spVfh


พิเศษ!!

- ผู้ลงทะเบียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร ของที่ระลึก และกิจกรรมพิเศษ

- ผู้ได้รับการพิจารณานำเสนอผลงานทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำเสนอดีเด่น (Best oral presentation และ Best poster presentation)

- บุคลากรในหน่วยงานสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ไม่มีค่าใช้จ่าย


สอบถามเพิ่มเติม

E-mail; zooanimalconference@gmail.com

โทรศัพท์ 02 163 4955 ต่อ 1048, 1049

facebook; สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ Animal Conservation and Research Institute


จัดโดย

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.)

สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ (สอว.)

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิชาการ คลิก
โปสเตอร์สัมมนาสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 15 คลิก