สัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 (The 14th Zoo Animal Conference)

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน สัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 (The 14th Zoo Animal Conference)

 

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน

สัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 (The 14th Zoo Animal Conference)

 

ภายใต้หัวข้อ 

พลิกโฉมสู่การอนุรักษ์ที่ดีขึ้นและยั่งยืน (Transformation Toward Better Sustainable Conservation)

 

วัน เวลา ในระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2565 

 

สถานที่

Onsite - ห้องประชุมโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

Online - ระบบ ZOOM และ Gather town.com

 

รูปแบบการสัมนนา Hybrid Conference

            1. บรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ

            2. นำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

            3. ทัศนศึกษา (Educational field trip) ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี

 

ค่าลงทะเบียน

  • บุคคลทั่วไป สมัครส่งผลงานหรือเข้าร่วมงาน วัน แบบออนไซต์ ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท 
  • บุคคลทั่วไป สมัครส่งผลงานหรือเข้าร่วมงาน วัน แบบออนไลน์ ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 
  • นักศึกษา สมัครส่งผลงานหรือเข้าร่วมงาน วัน แบบออนไซต์ ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
  • นักศึกษา สมัครส่งผลงานหรือเข้าร่วมงาน วัน แบบออนไลน์ ค่าใช้จ่าย 500 บาท

 

ช่องทางชำระค่าลงทะเบียน

            บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ เลขที่ 089-0-13317-4

 

ลงทะเบียนได้ที่

https://forms.gle/8c6Sg75XcHP74QeP8

 

ประเภทของการนำเสนอผลงาน

         1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (ORAL PRESENTATION) ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 20 นาที ทั้งระบบ Onsite และ Online

         2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (POSTER PRESENTATION) 

*หมายเหตุ บทคัดย่อในงานสัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 14 จะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ (Online Proceedings)

 

กำหนดการรับผลงาน

สมัครเข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงาน)    บัดนี้ – 1 กันยายน 2565

สมัครนำเสนอผลงาน                                           บัดนี้ – 22 สิงหาคม 2565

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน                                  22 สิงหาคม 2565

ประกาศผลตอบรับให้นำเสนอผลงาน                     25 สิงหาคม 2565

วันนำเสนอผลงาน                                               1 - 3 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี หรือออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

 

ประเด็นหัวข้อในการนำเสนอผลงานวิชาการ

1.   การจัดการสุขภาพสัตว์ป่า (Wildlife Health Management)

1.     สุขภาพหนึ่งเดียว (One health)

2.     โรคอุบัติใหม่ (Emerging diseases)

3.     ตัวอย่างเคสสัตว์ป่า (case report)

2.   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, technology and innovation)

1.     พันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ (Conservation Genetics)

2.     เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ (Reproductive technology)

3.     โภชนศาสตร์ (Nutrition)

4.     การสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science communication)

5.     นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อการอนุรักษ์ (Innovation for conservation)

3.   การอนุรักษ์สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ (Wildlife and Biodiversity Conservation) 

3.1 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife breeding)

3.2 การจัดการสัตว์ป่า (Wildlife Management) 

3.5 การนำสัตว์ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ (Reintroduction)

3.6 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity survey)

3.7 การรักษาสมดุลระบบนิเวศ (Maintenance of ecological balance)

4. สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)

            4.1 สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)

            4.2 การส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Animal Enrichment)

 

การส่งและเตรียมบทคัดย่อ

https://drive.google.com/drive/folders/15GQCNx2ToDgByvV2A0pAX2HPdxxzQTAJ?usp=sharing

 

กำหนดการและรายละเอียด

https://drive.google.com/drive/folders/1_uvVfmpjwg7AJZQ3T6MqqCAxbhNvvQQ5?usp=sharing

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

            E mail; zooconference14@gmail.com

            โทรศัพท์ 02 587 0055 ต่อ 140 หรือ 065 7326594

            facebook; สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ Animal Conservation and Research Institute

 

จัดโดย

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี