ช่องทางการยื่นคำขอข้อมูล องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ระบบรับคำขอข้อมูลข่าวสาร อำนวยความสะดวกประชาชนในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารต่อองค์การสวนสัตว์ฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์ และการยื่นเรื่องด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการที่ชัดเจน 
กดลิงค์
https://sites.google.com/view/gecczpot/infoform