ผอ.อสส. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติพ.ศ.2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม