องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 ชวนทุกสวนสัตว์ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน