อสส.ร่วมมือ TGO จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา "ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการลดก๊าซเรือนกระจก"