มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภทที่ 1 มอบใบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีวันปฏิบัติงานมากที่สุดของแต่ละฝ่าย มีทั้งสิ้น 8 ราย

 

ประเภทที่ 2 มอบใบประกาศนียบัตรให้กับลูกจ้าง ที่มีวันปฏิบัติงานมากที่สุดของแต่ละฝ่าย มีทั้งสิ้น 8 ราย


ประเภทที่ 3 มอบใบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานระดับนักบริหาร ที่มีวันปฏิบัติงานมากที่สุด มีทั้งสิ้น 2 ราย ประกอบด้วย (นักบริหาร ๖ และนักบริหาร ๗)


ประเภทที่ 4 มอบใบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานและลูกจ้างที่มีวันปฏิบัติงานมากที่สุด ในภาพรวมของสวนสัตว์ มีทั้งสิ้น 4 ราย โดยประเภทพนักงานมีวันปฏิบัติงานมากที่สุดเท่ากัน จำนวน 3 ราย


ประเภทที่ 5 มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่มีคุณงามความดีของหายได้คืน มีทั้งสิ้น 3 ราย ประกอบด้วย


ประเภทที่ 6 มอบใบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 25 ปีขึ้นไป จำนวน 6 ราย