สวนสัตว์นครราชสีมา เสริมสร้างจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ประจำปี 2565

สวนสัตว์นครราชสีมา

การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างจริยธรรม

มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ประจำปี 2565


นายดอน  สืบจะบก ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์ฯ ฝ่ายบำรุงสัตว์
ได้ให้ความช่วยเหลือ กรณีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสวนสัตว์และเกิดการเป็นลม จึงได้นักท่องเที่ยวไปส่งที่โรงพยาบาล หลังจากอาการดีขึ้นนักท่องเที่ยวได้กลับเข้ามาขอบคุณ....


วันที่ 20 มีนาคม 2565 นายอุเทน  สุมณฑา ลูกจ้างชั่วคราวรายวันฯ ฝ่ายบำรุงสัตว์  เก็บโทรศัพท์มือถือนักท่องเที่ยวได้บริเวณส่วนแสดงบริเวณคอกยีราฟ และได้นำส่งคืนให้กับนักท่องเที่ยว....


วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสุชาติ  รวมดอน  นักบริหาร 6 หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ ได้ส่งมอบกระเป๋าคืนให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ทำกระเป๋าหาย....

   

นายสมพร  ศรีหราช  พนักงานขับรถ งานพัสดุฯ ฝ่ายอำนวยการได้ให้บริการเช็คซ่อมยานพาหนะให้กับนักท่องเที่ยว.....


น.ส.วนิดา  แผลงปัญญา  หัวหน้าฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศได้ส่งมอบโทรศัพท์คืนให้กับนักท่องเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 19.50 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ลืมไว้เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565)


วันที่ 14 เมษายน 2565 นายณัฐวุฒิ ฟุ้งกลาง  พนักงานธุรการ 4 ฝ่ายบำรุงสัตว์
ได้เก็บกุญแจนักท่องเที่ยวได้ และได้ฝากกุญแจไว้คืนให้กับนักท่องเที่ยวที่ งานรักษาความปลอดภัยวันที่ 15 เมษายน 2565  นายธีระพงษ์ พลคำมาก พนักงานบำรุงและจัดการสวนสัตว์ 4 ฝ่ายบำรุงสัตว์  ได้เก็บโทรศัพท์ให้นักท่องเที่ยวที่ทำตกหล่นลงไปในส่วนแสดงบริเวณคอกยีราฟ....