World Animal Day

4 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งก็คือ วันสัตว์โลก (World Animal Day) เพื่อให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นอยู่ของเหล่าสัตว์ทั้งหลาย รวมทั้งถึงเรื่องสิทธิต่างๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นมา เพื่อสวัสดิภาพของสัตว์ เป็นการช่วยทำให้สัตว์ประเภทต่างๆ สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ


มาร่วมกันดูแลสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ทั่วประเทศซึ่งมีจำนวนกว่า 10,000 ตัว มากกว่า 2,000 ชนิด ผ่านการทำบุญบริจาคเงินเข้าสมทบเข้ากองทุน โดยจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ต่างๆ ในการรักษาสัตว์ รวมถึงอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ของสัตว์ป่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอดมิน และโทร 0830252510

สวนสัตว์ในสังกัด
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
โทร. 038 318 444
www.facebook.com/kkopenzoo

สวนสัตว์เชียงใหม่
โทร. 053 221 179

สวนสัตว์นครราชสีมา
โทร. 083 372 0404

สวนสัตว์สงขลา
โทร. 074 598 555

สวนสัตว์อุบลราชธานี
โทร. 093 320 9369

สวนสัตว์ขอนแก่น
โทร. 086 459 4192

โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
โทร. 044 558 501