ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค้างคาวและCOVID-19

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค้างคาว และ COVID-19

ในความพยายามที่จะลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ปัจจุบันมีชุมชนและหน่วยงานรัฐในหลายภูมิภาค กำจัดค้างคาวด้วยความเข้าใจผิดเพื่อที่จะต่อสู่กับโรคนี้

เลขาธิการการอนุรักษ์สัตว์ป่าอพยพ (Convention on Conversation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) ข้อตกลงการอนุรักษ์ประชากรค้างคาวในยุโรป (EUROBATS) ข้อตกลงการอนุรักษ์นกน้ำในแอฟริกาและยุโรป ได้ออกประกาศในวันที่ 8 เมษายน 2563 เรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงสถานการณ์คับขันนี้เพื่อที่จะช่วยกันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านค้างคาวได้ออกมาระบุประเด็น ดังนี้

1.    ค้างคาวไม่ได้เป็นตัวการแพร่โรค COVID-19 การถ่ายทอดโรคเกิดจากคน สู่คน

2.    ยังไม่มีข้อมูลชี้ชัดว่าค้างคาวถ่ายทอดเชื้อสู่คนโดยตรง ในการศึกษาเกี่ยวกับที่มาของโรคอาจจะเกี่ยวข้องกับค้างคาวแต่น่าจะมีการถ่ายทอดผ่านสัตว์ตัวกลาง

3.   มีค้างคาวประมาณ 1,400 ชนิดอาศัยในป่าทั่วโลก ซึ่งมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในชุมชน อาศัยในสวนหลังบ้าน สวนสาธารณะ ใต้สะพาน ซึ่งไม่คุกคามความเป็นอยู่ของมนุษย์

4.   ค้างคาวมีประโยชน์มากมายมหาศาลในการผสมเกสร กระจายเมล็ดพันธุ์ และควบคุมสัตว์พาหะนำโรค สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมายต่อปี

5.   ค้างคาวหลายชนิถูกคุกคามและต้องการความช่วยเหลือจากคน โดย CMS และ EUROBATS มีบทบาทในการอนุรักษ์ค้างคาวหลายสิบชนิด ซึ่งต้องการความร่วมมือของหลายหน่วยงานเพื่อช่วยให้ค้างคาวดำรงอยู่ได้ต่อไป การทำลายค้างคาวไม่ได้ช่วยลดการระบาดของ COVID-19 แต่จะมีผลกระทบต่อสถานการณ์อนุรักษ์และประชากรของค้างคาว

6.   การจัดการที่ไม่ถูกต้องดังตัวอย่างการระบาดไข้หวัดนก ที่ผ่านมาในปี 2016 ด้วยการกำจัดนกอพยพจำนวนมากมายและการระบายน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำในธรรมชาติออก

 

แปลโดย สพ.ญ.ดร. อัมพิกา ทองภักดี

หัวหน้าฝ่ายวิจัย สำนักอนุรักษ์และวิจัย

องค์การสวนสัตว์เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค้างคาว และ COVID-19 คลิก