การเปรียบเทียบส่วนแสดงของสัตว์กลุ่มกีบเท้าคู่ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ในสวนสัตว์ 5 แห่งขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

          องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชปถัมป์มีส่วนงานทั้งหมด 16 หน่วยงาน มีสวนสัตว์ที่ได้เปิดทำการอย่างเต็มรูปแบบแล้วจำนวน 5 แห่งคือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมาและสวนสัตว์สงขลา
 
 
ซึ่งปรัชญาการทำงานของสวนสัตว์ในยุคปัจจุบัน คือ
 
  1. การพักผ่อนหย่อนใจและความบันเทิง
  2. การศึกษา
  3. งานด้านการอนุรักษ์
  4. งานวิจัย
 
          การบริหารงานสวนสัตว์จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ในหลายด้านและใช้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานรวมกับหลักวิชาที่เป็นเนื้อหาพื้นฐานในวิชานั้นๆ เช่น การออกแบบส่วนแสดงสัตว์ ซึ่งส่วนแสดงสัตว์ในสวนสัตว์จะเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งที่จะให้ปรัชญาทั้ง 4 ข้อประสบความสำเร็จ โดยส่วนแสดงสัตว์จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสื่อสารเพื่อให้ผู้เที่ยวชมเกิดประทับใจและเข้าใจในเนื้อหาทางชีววิทยาของสัตว์ป่าที่นำมาจัดแสดง เกิดเป็นภาพที่ติดไปในความทรงจำของผู้เข้ามาเที่ยวชม แต่การตอบสนองของส่วนแสดงสัตว์ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้เที่ยวชมเท่านั้น ยังต้องตอบสนองสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแสดงในส่วนแสดง ผู้เลี้ยงสัตว์ที่รับผิดชอบสัตว์ ดูแลพื้นที่ให้สวยงามและสะอาดเป็นระเบียบ รวมถึงสัตวแพทย์ผู้เข้าร่วมในการจัดการสัตว์ในส่วนแสดงสัตว์ด้วย องค์การสวนสัตว์ ฯ มีการก่อสร้างส่วนแสดงใหม่และมีการปรับปรุงส่วนแสดงที่ใช้งานแล้วอย่างต่อทุกปีงบประมาณ พบว่าในกระบวนการเขียนแบบไม่มีการศึกษาทบทวนส่วนแสดงสัตว์ในสวนสัตว์ที่ได้มีการใช้งานแล้ว คือมีการนำสัตว์เข้ามาจัดแสดงและเปิดให้ผู้เที่ยวชมได้ชมสัตว์ที่อยู่ในส่วนแสดงแห่งนั้นๆ เนื่องจากขาดผู้ศึกษาส่วนแสดงสัตว์อย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการวิจัยมาใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อหาข้อสรุปข้อดีและข้อที่ต้องปรับปรุงของส่วนแสดง จากข้อเท็จจริงดังกล่าวทางคณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาส่วนแสดงในกลุ่มสัตว์กีบเท้าคู่ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในสวนสัตว์ 5 แห่งขององค์การสวนสัตว์


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
การเปรียบเทียบส่วนแสดงของสัตว์กลุ่มกีบเท้าคู่ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คลิก