การประเมินความสมบูรณ์พันธุ์ของกระจงควาย (Tragulus napu) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะขยายพันธุ์ในกรงเพาะเลี้ยง

          กระจงควาย (Tragulus napu) ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เนื่องจากที่อยู่อาศัยและที่หากินของกระจงถูกบุกรุก โดยกิจกรรมของมนุษย์ สวนสัตว์สงขลาเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรกระจงควายที่มีอยู่
 
          โดยมุ่งเน้นการศึกษาทั้งทางด้านพฤติกรรม การตรวจสุขภาพ วงรอบการเป็นสัดรวมถึงพันธุกรรมของกระจงควายที่มีอยู่ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมต่อการเพิ่มหรือขยายประชากรกระจงควายเพื่อนำไปสู่การปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ คลิก