โครงการนำช้างคืนถิ่น

วัน ที่ 2-3 ธ.ค นี้ นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้จัดการโครงคชอาณาจักร ได้ให้การต้อนรับ คณะทำงานรับช้างจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. การรับช้างไว้ในโครงการคชอาณาจักร จ. สุรินทร์ เป็นการนำช้างคืนถิ่น เพื่อช่วยลดปัญหาการนำช้างออกมาเร่ร่อนในเมืองใหญ่ ที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม ในปีนี้มีช้างเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 149 เชือก ด้วยกัน และโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม ตั้งชื่อลูกช้างเกิดใหม่ในโครงการฯ ซึ่งเป็นลูกของพังน้องโบว์อายุ 24 ปี และพลายอินทนนท์เป็นพ่อพันธุ์ ตกลูกเมื่อเวลา 23.45 น. ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ผู้ใดสนใจร่วมสนุกได้ที่. โครงการฯ
 
 
หรือfacebook.com/Surin.Elephant.Kingdom ทั้งนี้ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในด้านทัศนคติเรื่องช้าง การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมีโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็น อยู่ของช้างและควาญช้าง เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยกำหนดนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ด้อยโอกาสในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม เป็นประเภท 1 วัน ไป - กลับ ซึ่งโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ จัดวิทยากรทำกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์ และอาหารในระหว่างร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ 044 - 145070
โทรสาร 044 - 145-071
มือถือ 081-0229960