โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา

เปิดจองแล้ว
 

          สวนสัตว์สงขลาพร้อมให้บริการเปิดจองวันเวลาทำกิจกรรมสำหรับกลุ่ม โรงเรียนใน โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และพิเศษสุดสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการปีนี้ ด้วยบริการสวนน้ำเพื่อการเรียนรู้ และการแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่าได้แล้วบัดนี้
 
          นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวว่า โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ เป็นโครงการต่อเนื่องตามแนวนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งเป็นการให้บริการแหล่งเรียนรู้ ของเยาวชน การส่งเสริมความรู้ทัศนคติเรื่องสัตว์ป่า และการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยลักษณะของกิจกรรมใน โครงการเป็นการส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ เช่น กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ถาม - ตอบปัญหา เรื่องสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ และชมการแสดงความสามารถของสัตว์ด้วยรถบริการนำชมพร้อมวิทยากรบรรยายให้ ความรู้ทั้งนี้ได้จัดแบ่งประเภทการเรียนรู้ตามวันเวลาไว้ ๒ ประเภท คือ ประเภทศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ฯ แบบ ๑ วัน ไป - กลับ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คน และประเภทศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ฯ แบบพักแรม ๑ คืน ๒ วัน จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน รวม ๑๑๐,๐๐๐ คน สวนสัตว์ฯ มีอาหารพร้อมน้ำดื่ม รถบริการนำชมและวิทยากรไว้คอยบริการ (โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
 
          ส่วนคุณสมบัติของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นโรงเรียนด้อยโอกาสในเรื่องการทัศนศึกษานอกสถานที่อยู่ในฐานะ ยากจนหรือเขตชนบทหรือสถานสงเคราะห์ สถานศึกษา สมาคม ชมรมหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการหรือเด็ก พิเศษ โรงเรียนใดสนใจสามารถจองวันเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ที่ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์สงขลาในกรณีที่มีโรงเรียนสมัครเข้าโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียน รู้ในสวนสัตว์เต็มก่อนวันที่กำหนดไว้ ทางฝ่ายการศึกษาก็จะปิดรับสมัครทันที (จองก่อนมีสิทธิก่อน) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์สงขลา โทรศัพท์ ๐-๗๔๕๙-๘๘๓๘ , ๐๘-๖๔๙๘-๓๖๙๓ โทรสาร ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐
 
 


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา คลิก