โครงการความร่วมมือการให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในสวนสัตว์ TOT WiFi@Zoo

ชื่อโครงการ : โครงการความร่วมมือการให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในสวนสัตว์ TOT WiFi@Zoo
หน่วยงานรับผิดชอบ : ความร่วมมือระหว่าง
- องค์การสวนสัตว์
- บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 
หลักการและเหตุผล
ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ มีนโยบายที่จะทำให้สวนสัตว์เป็นแหล่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีการบริการ Wi-Fi ฟรีแก่ประชาชนที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์ โดยความร่วมมือกันระหว่าง องค์การสวนสัตว์ กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินการในสวนสัตว์ ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี และ โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ โดยมอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ประสานงานโครงการ

เป้าหมาย (Target)
๑. เพื่อให้บริการ Wi-Fi ฟรีแก่ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์
๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาใช้สวนสัตว์เป็นสถานที่เรียนรู้ธรรมชาติ
๓. เพื่อให้สวนสัตว์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม
 
ขั้นตอนการดำเนินการ
 
องค์การสวนสัตว์และสวนสัตว์ทุกแห่ง สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ดังนี้
- สนับสนุนจุดให้บริการ Wi-Fi
 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สนับสนุน ดังนี้
- สนับสนุนและติดตั้งระบบ Computer Network
- สนับสนุนการให้บริการสัญญาณ Wi-Fi ตามจุดที่กำหนด
 
โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
Phase I ให้บริการที่สวนสัตว์ดุสิต
Phase II และ Phase อื่น ๆ ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม เช่น สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี และ โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการวิจัยสําหรับห้องปฏิบัติการกลาง คลิก