สวนสัตว์ของน้อง

กิจกรรมสำหรับเด็ก โครงการพาน้องท่องสวนสัตว์ ณ สวนสัตว์ดุสิต ความเป็นมา

          องค์กรสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ตามภารกิจที่สำคัญ คือ การจัดหารวบรวมสัตว์ป่านานาชนิด เพื่อประโยชน์ในการศึกษาการบำรุง และผสมพันธุ์สัตว์ป่า
 
          การเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของผู้เที่ยวชม ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่า การเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของผู้เที่ยวชม ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่า ซึ่งบทบาทขององค์การสวนสัตว์ดังกล่าว ส่งผลในการปลูกฝังจิตใจของเยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความรัก ความเข้าใจสัตว์ป่าธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่ง
 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการ แหล่งการเรียนรู้ของเยาวชน
 3. เพื่อส่งเสริมความรู้และทัศนคติเรื่องสัตว์ป่า และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
 2. เป็นโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ไม่มีงบประมาณในเรื่องการไปนอกสถานที่
 3. เป็นโรงเรียนที่มรฐานะยากจน หรืออยู่ในเขตชนบทหรือท้องถิ่นทุรกันดาร
 4. เป็นโรงเรียน สถานสงเคราะห์ สมาคม ชมรม มูลนิธิที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
 
สิ่งที่สวนสัตว์จัดให้
 1. วิทยากรบรรยาย และทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในสวนสัตว์ ฟรี
 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมของสวนสัตว์ ฟรี
 3. อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ฟรี
 
หมายเหตุ
 
โรงเรียนที่มีชาวมุสลิม สวนสัตว์ฯจะจัดอาหารว่างประเภทขนมและนมให้แทนโรงเรียนรับผิดชอบ
 1. ค่าพาหนะไปกลับ
 2. นักเรียนต้องอยู่ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม
 3. ครูเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมตลอดสนใจรายละเอียดติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
 
 
แผนกวางแผนและประชาสัมพันธ์
สวนสัตว์ดุสิต 71 ถนนพระราม5 ดุสิต กรุงเทพฯ
โทร 0-22827111-3ต่อ128,131,454 โทรสาร 0-2282-9245