ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์โคราช

โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา จัดต่อเนื่องเป็นปีที่7 สำหรับปีงบประมาณงบประมาณ 2552 เริ่มตุลาคม นายบัญญัติ อินทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่าโครงการดีดีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ คือโครงการนำนักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สำหรับปีงบประมาณ 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาสมัยใหม่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มีการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้
 
ที่สำคัญสวนสัตว์ทั่วประเทศได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบตลอด ชีวิตในบริบทสวนสัตว์ จึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของชาติได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยเกณฑ์การรับนักเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงระดับ ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เงื่อนไขต้องเป็นโรงเรียนด้อยโอกาสและอยู่ในถิ่นธุระกันดาร หรือมีงบประมาณจำกัดในการศึกษานอกสถานที่ มี 2 รูปแบบการเรียนรู้ คือ ค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน และ 1 วันมาเช้าเย็นกลับรับจำนวน 75,000 คน โครงการมาเช้าเย็นกลับ สำหรับโครงการเข้าค่ายพักแรม 1 คืน 2 วัน รับจำนวน 22,000 คนเท่านั้น ข่าวดี คือสวนสัตว์โคราชได้รับงบประมาณกว่า 20 ล้านบาทในการก่อสร้างอาคารพักแรมที่มาตรฐานลานแคมป์ไฟ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รองรับนักเรียนได้ถึงคืนละ 500 คน จะเปิดบริการ ได้ในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้
 
สวนสัตว์นครราชสีมา จึงขอเชิญชวน ผู้บริหารนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมเรียนรู้ในสวนสัตว์” ตั้งแต่บัดนี้ สมัครก่อนได้ก่อน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้แผนกวางแผนและประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4493-4537-8 ทุกวัน
 
************************************************
 
ข่าวลำดับที่ 25 / 2551
วันที่ 21 กรกฎาคม 51
นายบัญญัติ อินทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
นางสาวรสสุคนธ์ จุยคำวงค์ หัวหน้าแผนกวางแผนและประชาสัมพันธ์
โทร. 044-934-537-8 www.zookoratzoo.com