ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ

ด้วยองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการจัดการ ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรักสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ไทย ในรูปแบบคลิปวีดิโอ อันเป็นการปลุกจิตสำนึก ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการมาท่องเที่ยวสวนสัตว์ไทย ภายใต้หัวข้อ " Amazing Zoo ๒๐๑๗ ” โดยการคัดเลือก ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี ถ่ายทำคลิปภายในสวนสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์ ๗ สวนสัตว์ ๑ โครงการ ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี โดยเลือกถ่ายทำสวนสัตว์ใดสวนสัตว์หนึ่งเท่านั้น ความยาวของผลงาน ๑-๓ นาที ผลงานต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรรมการมีสิทธิ์ตัดผลงานที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดตามเอกสารแนบเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศ คลิก
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก