งานแถลงข่าว "อสส. เปิดสวนสัตว์ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าฟรี!! วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560"

     องค์การสวนสัตว์ เปิดสวนสัตว์ 7 แห่ง ให้นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ เข้าฟรี
"วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560” ในวันที่ 18-20 สิงหาคม นี้
หวังเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงวิชาการและประสบการณ์ ในห้องเรียนตามธรรมชาติ

     วันนี้ (อังคารที่ 15 สิงหาคม 2560) เวลา 14.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านประตูอู่ทอง สวนสัตว์ดุสิต
องค์การสวนสัตว์ จัดพิธีแถลงข่าว เปิดสวนสัตว์ 7 แห่งให้นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ เข้าชมฟรี
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ต้อนรับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
โดยมี นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานการแถลงข่าว 

     วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญของไทยที่มีความสำคัญต่อแวดวงวิทยาศาสตร์ 
ดาราศาสตร์ไทย และการศึกษา กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ของทุกปี 
องค์การสวนสัตว์ จึงมีนโยบายเปิดสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่งให้นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบเข้าชมฟรี
ต้อนรับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 นี้ เนื่องจากสวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมและสื่อต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านวิชาการให้เกิดการเรียนรู้ภายในสวนสัตว์ อันจะนำไปสู่การต่อยอดการเรียนรู้ ในอีกมิติหนึ่ง
ที่มีความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนไทยทั้งประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

     นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ เห็นถึงความสำคัญ
ของการจัดกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทย จึงมีนโยบายให้นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ
เข้าชมสวนสัตว์ฟรี ทั้ง 7 แห่ง โดยในแต่ละแห่งได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ ด้านสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อหวังให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามนโยบายของผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
(นายเบญจพล นาคประเสริฐ) ที่ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ภายในสวนสัตว์ ในโอกาส วันสำคัญนี้ 
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" 

     "องค์การสวนสัตว์ ได้มีนโยบายให้สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ โดยหวังว่าจะสามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา
เยาวชน ตลอดจนประชาชนที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์ได้ เพื่อขยายผลและยกระดับการเรียนรู้ให้มากที่สุด” นายสุริยา กล่าว

     ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์ในสังกัด 7 แห่ง และ 1 โครงการ ประกอบด้วย สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น และ สวนสัตว์อุบลราชธานี
และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์
โทร. 02 282 7111-3 ต่อ 153