โครงการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดในสภาพการเพาะเลี้ยง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ให้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและช่วยเหลือเกษตรกร โดยการส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย เพาะเลี้ยงชะมดเช็ดในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดการจับชะมดเช็ดจากป่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิก