โครงการคชอาณาจักร

โครงการคชอาณาจักร มีเป้าหมายในการแก้ใขปัญหาการทำช้างเร่ร่อนเข้ามาหากินในเมืองใหญ่ โดยจะต้อง เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน พัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพที่จะดึงดูดให้ชาวช้าง นำช้างของตนกลับสู่ถิ่นฐานเดิม พลิกฟื้น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างคนกับช้าง และสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป และฟื้นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงภูดิน ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการ