นโยบายผู้บริหารด้านการจัดการความรู้องค์การสวนสัตว์

นโยบายด้านบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                    บุคลากรองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องให้ความร่วมมือเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการจัดการความรู้และนวัตกรรม จนเกิดการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานและสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงกำหนดนโยบายด้านบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้

๑.เสริมสร้างให้บุคลากรทุกระดับขององค์การสวนสัตว์ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้จนเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

๒.สนับสนุนให้ สำนัก/ สถาบัน/ สวนสัตว์ และโครงการ มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดนวัตกรรม

๓.พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่บุคลากรองค์การสวนสัตว์สามารถเข้าถึงได้สะดวก และรวดเร็ว

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

นายสุริยา แสงพงค์

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์