แนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ.๒๐๒๕

แบ่งเอกสารเป็น ๔ ฉบับได้แก่
 
 
 


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
๑.ปริญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน คลิก
๒.แผนงาน APSC ของประเทศไทย คลิก
๓.แผนงาน AEC ของประเทศไทย คลิก
๔.แผนงาน ASCC ของประเทศไทย คลิก