รายงานประจำปี ๒๕๕๘

          รายงานประจําปี ๒๕๕๘ องค์การสวนสัตว์ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อ รวบรวมผลการดําเนินงานที่สําคัญขององค์การสวนสัตว์ในรอบปี ๒๕๕๘ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ ประเมินผลการดําเนินงานขององค์การสวนสัตว์ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2558 คลิก