ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ๔ ประเภท ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว คลิก
ราคากลาง แบบ 06 คลิก
รายละเอียดขอบเขตงาน คลิก
ราคาอาหารสัตว์ประเภทที่ 2 คลิก
ราคาอาหารสัตว์ประเภทที่ 3 คลิก
ราคาอาหารสัตว์ประเภทที่ 4 คลิก
ราคาอาหารสัตว์ประเภทที่ 5 คลิก