สัญญาจ้างที่ปรึกษา เพื่อการศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจ รูปแบบและวิธีการบริหารสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 27/2563เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญาจ้าง คลิก