ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ คลิก
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 1 คลิก
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 2 คลิก
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 3 คลิก
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 4 คลิก
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 5 คลิก