อบรมโครงการจัดทำแผนสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (CEO) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเปิดโครงการ (Kick Ofl) โครงการจัดทำแผนสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรับเกียรติจาก นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 
นายอภิเดช สิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (DCIO) รวมทั้ง ผู้อำนวยการสวนสัตว์/สำนัก/สถาบัน/โครงการ และพนักงาน ลูกจ้าง องค์การสวนสัตว์ฯ เข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) 

การสัมมนาครั้งนี้ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) พร้อมทั้ง นำเสนอแผนการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

ถือเป็นครั้งแรกขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร (As is Enterprise Architecture) การกำหนดกรอบสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (To be Enterprise Architecture) เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้ง เป็นการกำหนดกรอบ
แนวทางและแผนการดำเนินงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation Roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (To be Enterprise Architecture) และเกิดการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน (Driven Transformation) เพื่อพัฒนากระบวนการการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเปลี่ยนถ่ายสู่ Digital 
โดยการนำเทคโนโลยีดีจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากขึ้น (Smart Operation) รวมถึงเกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการทำงาน และช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้แม่นยำมากขึ้น ทำให้เกิดมาตรฐานข้อมูล
เพื่อใช้งานร่วมกัน (Government Integration) ซึ่งจะสามารถทำให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ตั้งไว้ได้