กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมงานขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์