วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

วิสัยทัศน์
"เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์สัตว์ และท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ทันสมัย ชั้นนำในอาเซียน”

พันธกิจ

1. การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย เพื่อนำไปต่อยอดอย่างยั่งยืน
2. การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้
    ด้านสัตว์และการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน
3. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์
4. แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์
5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใสและทันสมัย


ค่านิยมองค์กร
Zoogether  ไปด้วยกัน ไปได้ไกล ไปกับเรา

ZOO = ZOO

G = Green

E = Effectiveness

T = Teamwork

H = Honesty

E = Enhancement

R = Responsibility

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การขยายความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าด้วยองค์ความรู้และเครือข่ายวิชาการ

กลยุทธ์ : 1. ขยายและเพิ่มการดำเนินงานด้านการเพาะขยายพันธุ์ อนุรักษ์ และวิจัยสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2. สร้างและพัฒนาฐานทรัพยากร และองค์ความรู้ที่จำเป็นต่องานด้านการเพาะขยายพันธุ์ อนุรักษ์ และวิจัยสัตว์สู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าระดับนานาชาติ

3. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการงานด้านการจัดการประชากรสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ อนุรักษ์และวิจัย และสื่อสารองค์ความรู้ ด้วยเครือข่ายทางวิชาการและนวัตกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4.ทบทวนโครงสร้าง ระบบงาน และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับงานด้านการอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าด้วยเทคโนโลยี

5. สร้างการเติบโตด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่สังคม ด้วยงานด้านการอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : การปรับปรุงสวนสัตว์ให้มีมาตรฐานด้วยนวัตกรรม

กลยุทธ์ 1. พัฒนาและบริหารความคุ้มค่าทางกายภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในสวนสัตว์ทุกแห่ง

2. พัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจที่มีมาตรฐาน

3. สร้างและพัฒนากิจกรรมสวนสัตว์ในรูปแบบใหม่

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อน BCG Model

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับการให้บริการการเรียนรู้ด้านสัตว์ในทุกรูปแบบ

กลยุทธ์  1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยงานอนุรักษ์หรือวิจัย

2. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน

3. พัฒนาการให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์สัตว์

4. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ให้กับสวนสัตว์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การสร้างรูปแบบธุรกิจให้สามารถเพิ่มรายได้กับองค์กร

กลยุทธ์ 1. สร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินด้วยอัตลักษณ์ และงานด้านอนุรักษ์ วิจัย ขององค์กร

2. ส่งเสริมการขายด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ใหม่ ๆ

3. บูรณาการกิจกรรมทางการตลาดด้วยอัตลักษณ์ของสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่งและการต่อยอดทางธุรกิจ

4. เพิ่มและบริหารจัดการเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การยกระดับและบูรณาการการบริหารจัดการให้ทันสมัยด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม

กลยุทธ์ 1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และดิจิทัล

2. พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรครอบคลุมทุกกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง

3. สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงระบบดิจิทัลการจัดการองค์ความรู้นวัตกรรมและเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

4. การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดความยั่งยืนและทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเพิ่มการควบคุมและติดตามผลการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

กลยุทธ์ 1. ดำเนินการก่อสร้างตามกรอบวงเงินงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด

2. บริหารจัดการสวนสัตว์แห่งใหม่อย่างมีมาตรฐานในระดับสากล

3. กำกับ ดูแล และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

4. การสร้างการรับรู้/กิจกรรม การประชาสัมพันธ์สวนสัตว์แห่งใหม่ต่อผู้มีส่วนส่วนเสียอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
คู่มือประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ คลิก