เสือจาร์กัวร์ดำ/Black jaguar (Panthera onca )

สิ่งที่น่าสนใจ :

เสือจากัวร์ดำคือสัตว์ในตระกูลแมวพันธุ์พื้นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ในสายพันธุ์นี้ที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ซึ่งมาจากการกลายพันธุ์ของยีนส์ที่มีลักษณะเด่นโดยการสร้างเม็ดสีเมลานีนในปริมาณมากเกินไป และทำให้ขนส่วนใหญ่ของสัตว์ชนิดนี้เปลี่ยนเป็นสีดำ สัตว์ในสายพันธุ์นี้มีประมาณ 6 เปอร์เซนต์ของจำนวนเสือจากัวร์ทั้งหมดซึ่งมักจะพบในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ปกคลุม และเป็นบริเวณที่แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาได้น้อยที่สุด

ถิ่นอาศัย :

พื้นที่ลาดต่ำ พื้นที่เขตร้อนชื้น ใกล้กับแหล่งน้ำ และในทุ่งสะวันนาที่ป่าปกคลุมหนาแน่น หรือในป่าทั่วไป ส่วนบริเวณใกล้พื้นที่แห้งแล้งนั้นสัตว์ชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าซึ่งมีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นที่สุดหรือ ใกล้กับภูเขามากที่สุด

อาหาร :

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม นก สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ และปลา

สถานภาพปัจจุบัน :

จัดให้อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened ;NT) ตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ และเป็นชนิดพันธุ์ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีสัตว์หมายเลข 1 ของอนุสัญญาการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ

อายุเฉลี่ย :

16 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

หลังจากตั้งท้องนาน 91-111 วัน ตัวเมียออกลูกครั้งละ 1-4 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

เพศเมียน้ำหนัก 36 - 100 กิโลกรัม ส่วนเพศผู้มีน้ำหนัก 36 - 158 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a