จระเข้น้ำเค็ม/Saltwater Crocodile (Crocodylus porosus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

จระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีน้ำหนักมากที่สุด ที่ใช้ชีวิตทั้งบนบกและในน้ำ รูปร่างโดยรวมจะยาวคล้ายกิ้งก่า หัว ลำตัวและหางจะยาวแคบเพื่อการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในช่วงการว่ายน้ำ มีเกล็ดเป็นแผ่นแข็งและหนาปกคลุมลำตัวเนื่องจากเวลาส่วนใหญ่ของจระเข้จะอยู่ในน้ำ และช่วยในการรักษาการสูญเสียน้ำ หางยาว มีกล้ามเนื้อขนาดใหญ่และแข็งแรง ช่วยในการว่ายน้ำและสามารถพุ่งออกจากน้ำเพื่อจับเหยื่อ ขนาดร่างกายของตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมีย จระเข้น้ำเค็ม จระเข้น้ำเค็มเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จะงอยปากยาวและส่วนปลายค่อนข้างแหลม จระเข้น้ำเค็มอายุน้อยมีเกล็ดเหลืองอ่อนและสีดำ มีแถบและจุดสีดำบนลำตัวและหาง สีเกล็ดนี้จะคงอยู่นานหลายปีจนกระทั่งจระเข้โตเต็มวัย สีเกล็ดเมื่อโตเต็มวัยจะมีสีเขียวเข้ม หรือสีเทาอ่อน บางตัวสีเกล็ดเข้มจนเหมือนเป็นสีดำ ในจระเข้น้ำเค็มทุกช่วงอายุสีเกล็ดส่วนท้องสีขาวหรือสีเหลือง มีลายทางด้านล่างของร่างกาย แต่ไม่ขยายไปถึงท้อง เกล็ดหางเป็นสีเทามีกลุ่มเกล็ดเป็นแถบสีดำ จุดที่แตกต่างกับจระเข้น้ำจืด เช่น จระเข้น้ำเค็มปากยาวกว่าจระเข้น้ำจืดอย่างเห็นได้ชัด ไม่มีเกล็ด 4 เกล็ดที่ท้ายทอย นิ้วของเท้าหลังมีพังผืดระหว่างนิ้วมากกว่าจระเข้น้ำจืด

ถิ่นอาศัย :

อาศัยอยู่ในป่าโกงกางหรือป่าชายเลนในที่ที่เป็นน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม อาศัยอยู่ตั้งแต่ฝั่งทะเลตะวันออกของอินเดีย ถึง ฟิลิปปินส์ และทางเหนือของออสเตรเลีย ทางใต้ของไทยและมาเลเซีย

อาหาร :

ลูกจระเข้น้ำเค็มจะกินสัตว์ขนาดเล็กเช่นแมลง กบ กุ้ง ปลาขนาดเล็กและสัตว์เลื้อยคลาน ส่วนตัวเต็มวัยจะกิน ปูทะเล เต่าทะเล งู นก หมูป่า ลิง จระเข้จะใช้การซ่อนตัวในน้ำ โผล่มาเฉพาะรูจมูก ตาและแผ่นหลังบางส่วน เมื่อสัตว์เหยื่อเข้ามาใกล้ จระเข้จะพุ่งตัวจากน้ำซึ่งสัตว์จะตายด้วยการถูกงับ และสัตว์เหยื่อจะถูกลากลงน้ำซึ่งง่ายต่อการกลืนเหยื่อเข้าไป (Animal Diversity Web,2002)

พฤติกรรม :

จระเข้น้ำเค็มเป็นสัตว์เลือดเย็นที่จะต้องมีการเลือกพื้นที่อาศัยเพื่อรักษาอุณภูมิร่างกายคงที่ ถ้าอุณหภูมิอากาศร้อนเกินไปจะลงแช่น้ำ ถ้าอุณหภูมิอากาศเย็นเกินไปจะขึ้นมาบนบกเพื่อรับแสงอาทิตย์เพื่อให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น (Animal Diversity Web,2002)

สถานภาพปัจจุบัน :

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Crocodylia

FAMILY : Crocodylidae

GENUS : Crocodylus

SPECIES : Saltwater Crocodile (Crocodylus porosus)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

พื้นที่ผสมพันธุ์จะเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำจืด ตัวผู้จะมีการปกป้องพื้นที่โดยการไล่ตัวผู้ตัวอื่นออกจากพื้นที่ ตัวผู้จะถึงช่วงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ 10-12 ปี ส่วนตัวผู้เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ประมาณ 16 ปี แม่จระเข้น้ำเค็มจะวางไข่ 40-60 ฟองในช่วงฤดูฝน วางไข่บนรังที่เป็นเนินสูงให้เหนือจากระดับน้ำ ที่สร้างจากใบพืชและโคลนที่แม่จระเข้ใช้นิ้วดึงจากพืชน้ำที่อยู่ใกล้ๆ และกลบทับไข่ด้วยใบพืชน้ำ จระเข้ตัวเมียจะเฝ้าไข่เพื่อป้องกันจากสัตว์ผู้ล่าและมนุษย์ ระยะการฟักไข่ประมาณ 90 วัน ช่วงเวลาการฟักไข่จะผันแปรไปตามอุณหภูมิในรังไข่

ขนาดและน้ำหนัก :

ตัวผู้อาจมีความยาวรวมถึง 6 เมตร แต่ไม่เกิน 6.3 เมตร หรือมีน้ำหนัก 100-1300 กิโลกรัม ตัวเมียมีจำนวนน้อยที่จะมีความยาวถึง 3 เมตร (Thainationalpark.com, 2022)

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a