ปลาสลิด(ปลาใบไม้)/Snake Skin Gourami (Trichogaster pectoralis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นปลาน้ำจืดที่มีลำตัวแบน รูปร่างคล้ายใบไม้ และเหมือนกับปลากระดี่หม้อ แต่ไม่มีจุดดำบนลำตัว มีแถบสีดำพาดขวางลำตัวเป็นริ้ว ๆ หลายแถบ ตัวผู้จะมีสีและแถบเข้มกว่าตัวเมีย ลักษณะของครีบหลังก็สามารถใช้แยกเพศได้เหมือนกันคือ ตัวผู้จะมีกระโดงหลังยาวกว่าตัวเมีย

ถิ่นอาศัย :

ในแม่น้ำ หนองบึง น้ำนิ่งตามที่ต่างๆ และที่ลุ่มภาคกลาง ในอดีตที่ดอนกำยาน จังหวัดสุพรรณบุรี เคยเป็นแหล่งที่มีปลาสลิดชุกชุม และมีเนื้อที่มีรสชาติอร่อยยิ่งนัก ปัจจุบันมีการเลี้ยงอย่างเป็นล่ำเป็นสันในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา

อาหาร :

อาหารได้แก่ แมลงน้ำ ตัวอ่อน ลูกน้ำ ตะไคร่น้ำ แพลงตอน

พฤติกรรม :

ก้าวร้าว มักกัดทำร้ายกันเอง และ ทำร้ายปลาที่เล็กกว่าอยู่เสมอ มีความอดทน เลี้ยงง่าย มักหลบซ่อนตัวอยู่ตามพุ่มไม้รก ๆ

a