กบตาหนามอาร์เจนตินา/Argentinean Horned Frog (Ceratophrys ornata)

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Amphibia

ORDER : Anura

FAMILY : Ceratophryidae

GENUS : Ceratophrys

SPECIES : Argentinean Horned Frog (Ceratophrys ornata)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a