งูลายสาบคอแดง/Red-necked Keelback (Rhabdophis subminiatus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

หัวสีเขียวอมน้ำตาลหรือสีเขียวอมเทาปากสีเหลือง มีลายเส้นสีดำจากตาไปยังปาก ลำตัวสีน้้าตาลอมเขียว หนังสีดำและสีเหลืองเกล็ดตัวบางเกล็ดมีขอบสีดำ และเหลือง ทำให้มองเห็นลำตัวมีลายคล้ายตาหมากรุก บางตัวสีน้ำตาล มีลายพาดสีน้ำตาลเข้มตลอดความยาว ตัวคอสีแดงในตัวไม่เต็มวัยมีแถบสีดำ ระหว่างโคนหัวกับบริเวณสีแดงท้องสีเหลืองเกล็ดล้าตัวมีลักษณะเป็นสันเกล็ดกลางตัว 19 แถว เกล็ดหัวตา 1 เกล็ด เกล็ดหางตา 3 เกล็ด เกล็ดระหว่างเกล็ดจมูกกับเกล็ดหัวตา 1 เกล็ด เกล็ดริมฝีปากบน 8 เกล็ดต้าแหน่งเกล็ดที่ 3, 4 และ 5อยู่ติดกับตาเกล็ดริมฝีปากล่าง 9 เกล็ดเกล็ดทวารคู่ เกล็ดใต้หางคู่มีเขี้ยวพิษบนขากรรไกรบนด้านในปากมีพิษซึ่งมีผลต่อคนแต่ไม่ถึงตายสามารถแผ่แม่เบี้ยได้เล็กน้อย

ถิ่นอาศัย :

อาศัยอยู่ตามพื้นบริเวณกองใบไม้พูพอนหรือซอกหินริมลำธาร ในป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง แหล่งเกษตรกรรมและชุมชน พบในประเทศอินเดีย บังคลาเทศ เนปาล ภูฏาน จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย

อาหาร :

กบ และแมลงบางชนิด

พฤติกรรม :

หากินตามพื้นในเวลากลางวัน

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อื่นๆ :

เป็นงูพิษอ่อนอันตราย

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Natricidae

GENUS : Rhabdophis

SPECIES : Red-necked Keelback (Rhabdophis subminiatus)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

วางไข่ครั้งละ 5-10 ฟอง

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นงูขนาดกลางมีความยาวตั้งแต่หัวถึงปลายหางประมาณ 80 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a