ปลาแรดเผือก/Giant Gourami Albino (Osphronemus goramy)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นปลาขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ในวงศ์ปลาหมอ ลักษณะต่างๆจะออกเป็นสีขาวอมชมพูเห็นเส้นเลือดได้ชัดเจน

ถิ่นอาศัย :

พบตามแม่น้ำ หนองบึงที่มีเขตติดทางภาคกลางและภาคใต้

อาหาร :

อาหารได้แก่ พืชทุกชนิด

a