งูหลามปากเป็ด/Sumatran Short-tailed Python (Python curtus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

งูหลามปากเป็ด (Short Python) เป็นงูชนิดที่มีขนาดเล็กที่สุดในสกุล Python

ถิ่นอาศัย :

พบใสนมาเลเซีย สิงคโปร์ ที่พบในประเทศไทยเฉพาะทางภาคใต้ประมาณจังหวัดประจวบคีรีขันท์ลงไป

อาหาร :

อาหารของงูหลามปากเป็ดคือหนู และนกน้ำ

พฤติกรรม :

อาศัยตามริมน้ำ บางครั้งหมกตัวอยู่ในโคลนเพื่อรอจับเหยื่อ

สถานภาพปัจจุบัน :

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Pythonidae

GENUS : Python

SPECIES : Sumatran Short-tailed Python (Python curtus)

วัยเจริญพันธุ์ :

งูหลามปากเป็ดวางไข่ครั้งละ 10-15 ฟอง

ขนาดและน้ำหนัก :

มีขนาดยาวประมาณ 1.50 เมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a