ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

รักษาการผู้อำนวยการ

นายสุเมธ กมลนรนาถ

รองผู้อำนวยการ

ว่าง

รองผู้อำนวยการ

นายอภิเดช สิงหเสนี

รองผู้อำนวยการ

นางสีนวล หลานป้อ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

นางบังอร สนธิสุวรรณ์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นางบังอร สนธิสุวรรณ์

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

นายฐิติพร ทองดีพันธ์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน

นายปานต่อ คำเผื่อน

รักษาการผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย

นายยงชัย อุตระ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย

นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ

นางจงกลนี แก้วสด

ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ

นางลัดดา เขียวสลับ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสุภาพรรณ รุจิรัตน์

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์

นายอาคม มณีกุล

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต

นายอนุพงษ์ อนนท์

รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นายวุฒิชัย ม่วงมัน

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นายณรงวิทย์ ชดช้อย

รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นายวันชัย ต้นวัฒนะ

รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายธนชน เคนสิงห์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นายภาสกร อรสูญ

ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์