• องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 25/2563 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัย การศึกษา ระดับเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ และการเปิดลิปิดเปอร์อ๊อกซิเดชั่นในน้ำเชื้อของช้างเอเชีย 27/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 24/2563 สัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย องค์การสวนสัตว์ปี 2563 27/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 23/2563 สัญญาจ้างผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์แห่งใหม่ และสวนสัตว์ในสังกัดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 27/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 22/2563 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวช่ญโครงการวิจัยการศึกษาและปริมาณโปรตีนความสมบูรณ์พันธุ์ในช้างเอเชีย 27/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 21/2563 สัญญาจ้างทำระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 27/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 20/2563 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญโครงการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 สวนสัตว์สงขลา 27/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 19/2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสวนสัตว์เชียงใหม่ 27/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 17/2563 สัญญาจ้า่งก่อสร้างฟื้นฟูพญาแร้งในโครงการฟื้นฟูพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย 27/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 16/2563 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 27/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 15/2563 สัญญาจ้างระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และระบบประชุมทางไกล 27/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 14/2563 สัญญาจ้างนักวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ป่าและระบาดวิทยา โครงการสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมในไทย 27/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 06/2563 สัญญาจ้างดูแล และปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์ 27/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 04/2563 สัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูล ทบทวนการวางผังออกแบบ และก่อสร้างสวนสัตว์ขอนแก่น 27/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 12/2563 สัญญาเช่ารถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติงานของสวนสัตว์สงขลา 27/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 10/2563 สัญญาเช่าวงจรสื่อสารและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในหน่วยงานสังกัดองค์การสวนสัตว์ประจำปี 2563 27/01/2021