ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์นายเบญจพล นาคประเสริฐ

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

นายสุเมธ กมลนรนาถ

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

นายสุริยา แสงพงค์

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

นางบังอร สนธิสุวรรณ์

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

นางปาริชาติ ทัพภะสุต

ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย

นางจงกลนี แก้วสด

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นายทวีศักดิ์ บุญเรือง

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

นายอภิเดช สิงหเสนี

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผนและปฏิบัติหน้าที่ใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสิริมา พงศ์ปลื้มปิติชัย

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายบริพัตร ศิริอรุณรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย

นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นายอรรถพร ศรีเหรัญ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นายพิทักษ์ อุ่นซ้อน

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต

นายวันชัย สวาสุ

ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์

นายธนชน เคนสิงห์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นายวันชัย ตันวัฒนะ

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา

นายอาคม มณีกุล

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์