ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์นายเบญจพล นาคประเสริฐ

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

นายสุเมธ กมลนรนาถ

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

นายสุริยา แสงพงค์

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

นายอภิเดช สิงหเสนี

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

นายทวีศักดิ์ บุญเรือง

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

นางสิริมา พงศ์ปลื้มปิติชัย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นางบังอร สนธิสุวรรณ์

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

นายอาคม มณีกุล

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน

นางปาริชาติ ทัพภะสุต

ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย

นายบริพัตร ศิริอรุณรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย

นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ

นางจงกลนี แก้วสด

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสีนวล หลานป้อ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสุภาพรรณ รุจิรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์

นายพิทักษ์ อุ่นซ้อน

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต

นายอรรถพร ศรีเหรัญ

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นายวุฒิชัย ม่วงมัน

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา

นายวันชัย ตันวัฒนะ

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายธนชน เคนสิงห์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นายภาสกร อรสูญ

ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์