ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนายอรรถพร ศรีเหรัญ

ผู้อำนวยการ
 091-893-5419

-

รองผู้อำนวยการ
 093-136-6190

นางจงกลนี แก้วสด

รองผู้อำนวยการ
 081-804-7888

นายอภิเดช สิงหเสนี

รองผู้อำนวยการ
 089-990-2278

นางสีนวล หลานป้อ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
 065-732-6585

นางบังอร สนธิสุวรรณ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
 065-732-6584

นางพิมาวรรณ อนนท์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน
 065-732-6612

นางสาวนันทนิจ กุลเจริญ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน
 081-550-0914

ว่าที่ร.ต.หญิง วิยะดา ภูครองทอง

ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย
 065-732-6580

นายยงชัย อุตระ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย
 081-425-1347

นางสุภาพรรณ รุจิรัตน์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ
 065-732-6593

นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
 098-289-2484

นางลัดดา เขียวสลับ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 065-732-6626

นางสุภาพรรณ รุจิรัตน์

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์
 065-732-6593

นายอาคม มณีกุล

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต
 098-596-5291

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 081-453-4811

นายวุฒิชัย ม่วงมัน

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
 081-594-3547

นายธนชน เคนสิงห์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
 080-171-0880

นายวันชัย ต้นวัฒนะ

ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา
 065-732-6592

นายฐิติพร ทองดีพันธ์

รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี
 093-153-9365

นายณรงค์วิทย์ ชดช้อย

รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น
 081-862-2625

นายภาสกร อรสูญ

ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์
 081-725-1047