คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร

ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

นายชวลิต ชูขจร

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

นายเวทย์ นุชเจริญ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผศ.ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

นายสมบัติ อนันตรัมพร

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

พันเอกขจรศักดิ์ ไทยประยูร

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์